نام كتاب: داستانهاى كودكى بزرگان تاريخ‏ جلد 2

مولف: احمد صادقى اردستانى‏