نام كتاب : داستانهاى شگفت

اثر : شهيد محراب آية اللّه سيّد عبدالحسين دستغيب
فهرست مطالب
اندرز از سرگذشت ديگران
ايمان به غيب
معجزات ائمه (ع )در عصر حاضر
مقدمه مؤ لف
1 - صدقه مرگ را به تاءخير مى اندازد
2 - اجل حتمى علاج ندارد
3 - تلاوت قرآن هنگام مرگ
4 - جنابت ، پليدى معنوى است
5 - نصيب شدن طىّ اْلاَرْض
6 - زنده شدن پس از مرگ
7 - نجات از دشمن
8 - نورافشانى ضريح حضرت امير(ع ) و باز شدن دروازه نجف
9 - معجزه رضويه - شفاى بيمار
10 - عنايت وصله حضرت رضا (ع )
11 - عنايت حسين (ع )
12 - دو قضيه عجيب
13 - نجات هزاران نفر از هلاكت
14 - نجات از غرق
15 - عنايت علوى
16 - شرافت علما
17 - كرامت علما
18 - توسل به قرآن و فرج قريب
19 - پرهيز از لقمه شبهه
20 - اخبار از آتيه
21 - نجات از وبا به وسيله صدقه
22 - نجات از مرگ
23 - نجات از دزد
24 - نجات از مرگ
25 - جريان آب چشمه
26 - شفاى مفلوج
27 - رؤ ياى صادقانه
28 - شفاى هفت مريض در يك لحظه
29 - اجابت فورى
30 - افاضه قرآن مجيد
31 - داستانى عجيب تر
32 - معجزه حسينى (ع )
33 - نجات از مرگ
34 - دادرسى ولى عصر (ع )
35 - اخبار از ساعت مرگ
36 - اخبار از خيال
37 - تحقير به مؤمن نبايد كرد
38 - لطف خدا و ناسپاسى بنده
39 - فريادرسى فورى
40 - عنايت حسينى و انتقام از قاتل
41 - انتقام علوى (ع )
42 - عنايت علوى (ع )
43 - تمثل شيطان
44 - آثار سوء بخل
45 - اثر عزادارى حسينى (ع )
46 - معجزه علوى (ع )
47 - نجات از قبر پس از دفن
48 - اندرزى عجيب
49 - توفيق توبه
50 - رؤ ياى صادقانه
51 - رؤ ياى صادقانه
52 - رؤ ياى صادقانه
53 - عنايت فاطميه
54 - رؤ ياى صادقانه
55 - عنايت علوى (ع )
56 - رؤ ياى صادقانه
57 - رؤ ياى صادقانه
58 - رؤ ياى صادقانه
59 - عاقبت به خيرى
60 - تهديد از ترك حج
61 - توسل به سيدالشهداء (ع )
62 - اثر زكات دادن
63 - استشفا به قرآن مجيد
64 - تعبيرى درست
65 - بزرگى مصيبت حضرت اباعبداللّه الحسين (ع )
66 - تربت خونين
67 - حسابى عجيب
68 - نجات از هلاكت
69 - آنچه صلاح است بايد خواست
70 - حيايى غريب از سگ
71 - فدا شدن سگى براى صاحبش
72 - نجات از اسيرى و به روزى حلال رسيدن
73 - كرامت جناب ميثم
74 - شفاى نابينا
75 - عطاى حسينى (ع )
76 - بدگمانى به عزادار حسين (ع )
77 - پاداش احسان
78 - التفات به زوّار حسينى
79 - برات آزادى و عنايت رضوى (ع )
80 - وظائف ششگانه زنها و رؤ ياى صادقانه
81 - عنايت حسين (ع ) و نجات از غرق
82 - دادرسى حضرت حجت (ع )
83 - بازشدن قفل به نام حضرت فاطمه (ع )
84 - فرج بعد از شدت
85 - اطلاع از خيال
86 - رسيدن به گمشده
87 - عنايت حسين (ع ) به زوار قبرش
88 - مقام فقيه عادل
89 - ترس از آخر كار
90 - دختر شش ماهه زنده مى ماند و همه مى ميرند
91 - بيدارعلى باش
92 - داستانى از عظمت شاءن سادات
93 - كرامت ابوالفضل و شفاى مسلول
94 - روشنايى شمع دوام مى يابد
95 - گريه شير در عزاى حضرت سيدالشهداء (ع )
96 - شفاى مريض به وسيله حضرت سيدالشهداء (ع )
97 - كرامت حرّ شهيد
98 - لاشه مردار و جيفه دنيا
99 - جنازه پس از 72 سال تازه است
100 - سفر نجف و شفاى فرزند
101 - رسيدن پول و دوام آن
102 - شفاى مريض و تعمير قبر ميثم
103 - معجزه اى از اهل بيت (ع ) در قم
104 - معجزه ولى عصر و شفاى مريض
105 - سرگذشتى عجيب و فرج بعد از سختى
106 - زلزله قير و كارزين فارس
107 - اجابت فورى دعا
108 - فرج پس از سختى معيشت
109 - هديه ، نشانى قبول زيارت
110 - اهميت زيارت عاشورا
111 - شفاى چشم از حضرت رضا (ع )
112 - داستان عجيب مفاتيح و قرآن
113 - زيارت ارواح از قبر حسين (ع ) در شب قدر
114 - عنايت فاطمى (ع ) و شفاى بيمار
115 - معجزه عسكريين
116 - شفاى كور به بركت حضرت عسكريين (ع )
117 - توجه حضرت اباعبداللّه الحسين (ع )
118 - داماد شب عروسى كشته مى شود
119 - خانه مهمانكُش
120 - اهانت به علويه
121 - سگى بر روى جنازه
122 - توسلات مؤ ثرند
123 - سقوط از مقام رفيع
124 - سلطنت حسين (ع ) در عالم ديگر
125 - رؤ ياى صادقه و ديدن آثار اعمال
126 - كورى چشم به واسطه كور كردن چشمه
127 - توفيق زيارت و پذيرايى
128 - آماده شدن مقدمات زيارت كربلا
129 - دادرسى از محتضر
130 - فريادرسى از درمانده بيابان
131 - كليد چمدان به دامنش مى افتد
132 - رو به حسين (ع ) قبله حقيقى
133 - جسد سالمى از 1300 سال قبل به دست آمد
134 - بركت پول مايه كيسه
135 - حكايت مشهدى احمد آشپز
136 - فرنگى روضه خوانى مى كند
137 - فرجام ناگوار عهدشكنى
138 - از آسمان ماهى مى بارد
139 - آب آشاميدنى در ميان دريا
140 - نجات از زندان و رسيدن به مقصد
141 - قصيده اى در مدح اميرالمؤ منين (ع )و خوابى عجيب
142 - بى عينك مى خواند
143 - چاره بلا به زيارت عاشورا
144 - كراماتى از يك مرد خدا
145 - توسل و شفا از بركات اهل بيت (ع )
146 - اجابت فورى و عنايت رضوى
147 - به خون مبدل شدن تربت امام حسين (ع )
148 - شفا يافتن مريض با توسل به امام زمان (عج )