نام كتاب : داستان باستان

نام نويسنده : آية الله حسين نورى
اسكندر مقدونى
فاتح سى و شش كشور
نظرى به كشورگشائى ها و تلاشهاى اسكندر
بيمارى اسكندر و عجز پزشكان در معالجه او
تاءسف اسكندر
وصاياى اسكندر
1 - برون آريد از تابوت دستم
2 - وصيت عجيب او به مادرش
نامه اى به مادر
گفتار حكماء، كنار جناره اسكندر
اجتماع حكيمان در اطراف جناره اسكندر
چنين است رسم سراى كهن
*** آيا اسكندر همان ذوالقرنين است ؟
قرآن سه بار از ذوالقرنين نام برده است
اختلاف نظر بين مفسران و علماى تاريخ درباره ذوالقرنين
وارث ملك كيان
سخنى چند درباره ((اهرام )) مصر
بدن فرعون ، مايه عبرت آيندگان
آيا ديوار چين به پديد آورندگانش پناه داد؟!
نگاهى به تخت جمشيد اقامتگاه سلاطين
ايوان مدائن يا آينه عبرت
از ورق گردانى ليل و نهار انديشه كن
بياد برمكيان
جعفر جد برامكه كه ملقب به ((برمك )) بود
فرزندت را داماد خليفه كردم !
نمونه اى از سخاوت فضل بن يحيى
برگشت اوضاع برمكيان
دلاكى پسر فضل برمكى در حمام
چگونگى وضع عباده مادر جعفر برمكى
دو صفحه از اقبال و ادبار
فردوسى در بزم شاعران
سخنى از دولتشاه سمرقندى در وصف فردوسى
مخالفت حاسدان با فردوسى
نمودارى از چهره خلافت عثمان
نمونه هائى از خلافهاى عثمان : 1 - در راءس امور قرار دادن خويشان
نمونه هائى از خلافهاى عثمان : 2- دادن منصب وزارت به تبعيد شده پيامبر (ص)
نمونه هائى از خلافهاى عثمان : 3-اجحاف در بيتالمال مسلمين
نمونه هائى از خلافهاى عثمان : 4- ساختن يك قصر عالى براى خود
نمونه هائى از خلافهاى عثمان
آنجا كه عمار در سخت ترين شرائط مبارزه مى كند
چگونگى مبارزات ابوذر
ابوذر به شام تبعيد مى شود!
برنامه تبليغى ابوذر همچنان ادامه دارد!
بدرقه كنندگان ابوذر
اتخاذ تدابير در مقابل حيله دشمن
بررسى بزرگترين امپراطورى اسلامى و انگيزه هاى پيروزى وشكست آن
1 - حكومت عثمانى چگونه بوجود آمد؟
2 - تاريخچه فتح قسطنطنيه
3 - وسعت قلمرو حكومت سلاطين عثمانى
4 - سقوط امپراطورى عثمانى و انگيزه هاى آن
1 - انحطاط مذهبى و اخلاقى
2 - عدم استفاده از علوم گوناگون و غفلت از وضع زمان
3 - عدم اتحاد ممالك اسلامى
سرباز 93 ساله
عمرو بن حمق خزاعى ، مردى بسان كوه عظيم
چند نمونه از عظمت معنوى او
عمرو بن حمق در برابر معاويه
تصميم ناجوانمردانه
محاكمه آمنه همسر عمرو بن حمق
رادمردى و پايدارى ((عمرو))
نامه شديد معاويه درباره ((عمرو))
هديه اى براى زندانى
زيد مرد علم و شمشير
زيد معتقد بود كه بايد دنبال نهضت حسين (ع ) را گرفت تا بنى اميه را سرنگونكرد
هشام بن عبدالملك مردى مغرور و تجمل پرست
زيد، سكوت را درهم مى شكند
هشام به دست و پا مى افتد
مجاهدات زيد و همراهان در جبهه هاى جنگ
شهادت مردانه زيد
گفتار دو امام (ع ) در شاءن زيد
يحيى بن زيد مردى پولادين در راه هدف
يحيى و عيسى به ترتيب اولين و دومين فرزند زيد هستند
وصيت زيد به فرزندش يحيى
يحيى زير شكنجه زندان قرار مى گيرد
شهادت مردانه يحيى در راه هدف
عيسى بن زيد مرد آگاه ، شجاع و وارسته
عيسى بن زيد همواره در فكر نهضت ، بر ضد حكومت بنى عباس به سر مى برد
زندگى ساده عيسى در مخفيگاه
مبارزات قهرمانانه آل حسن (ع )
مبارزات پيگير عبدالله محض و فرزندان او
نهضت محمد (نفس زكيه ) در مدينه
نهضت ابراهيم در بصره
ابراهيم در سنه 145 پرچم مخالفت با حكومت منصور را برافراشت
شهادت حسن مثلث در زندان
مبارزات قهرمانانه حسين فرزند على بن حسن مثلث (شهيد فخ )
مبارزات شگفت آور
دوران حكومت هادى عباسى
((كميت )) شاعر آگاه و مسئول
كميت ، برجسته ترين شاعران گذشته و آينده
نقشه عجيبى براى قتل كميت
آزادى كميت از زندان
شهادت كميت
دعبل مردى كه دار خود را به دوش مى كشيد
دعبل بسال 148 هجرى در كوفه متولد شد
قصيده معروف ((مدارس آيات ))
پيراهن امام و اهل قم
ماءمون عمامه را به زمين مى كوبد
شهادت پيرمرد 98 ساله
امير ابوفراس ، شاعرى كه تا سرحد جان فداكارى كرد
پيكار فرزدق با شمشير بيان
فرزدق ، حافظ قرآن
فرزدق و امام حسين (ع )
فرزدق و شعر
فرزدق در راه هدف تبعيد و زندانى مى شود
عهد شكنى همه طوايف يهود
لجاجت و نفاق يهوديان نسبت به مسلمين
پيمان شكنى يهود بنى قينقاع و سزاى آن
تصميم خطرناك يهود بنى نضير و پيمان شكنى و شكست آنها
كارشكنى يهود بنى قريظه و سرانجام ذلت آنها